Οι Υπηρεσιες μας

Μικροβιολογία

Το τμήμα αυτό ασχολείται με την ανίχνευση και ταυτοποίηση παθογόνων μικροοργανισμών όπως:
βακτήρια, ιοί, μύκητες και παράσιτα σε βιολογικά υγρά και ιστούς.

Η ταυτοποίηση των παθογόνων μικροοργανισμών γίνεται σε αυτόματο αναλυτή, με ταυτόχρονο
προσδιορισμό της ελάχιστης ανασταλτικής πυκνότητας των αντιβιοτικών (MIC), παρέχοντας
στον θεράποντα ιατρό τη δυνατότητα να επιλέξει το πλέον κατάλληλο αντιβιοτικό για τον ασθενή
με βάσει την ευαισθησία του μικροοργανισμού. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ακρίβεια
και η ταχύτητα στη διάγνωση και θεραπεία των μικροβιακών λοιμώξεων.

Στο εργαστήριό μας πραγματοποιούνται:

  • Μικροβιολογικός έλεγχος για κοινά μικρόβια, αερόβια-αναερόβια με χρήση αυτοματοποιημένου ταυτοποιητικού συστήματος και αντιβιόγραμμα με MICs 

  • Καλλιέργεια αερόβιων-αναερόβιων μικροβίων 

  • Αντιμυκητόγραμμα με τη μέθοδο των E-test 

  • Γενική εξέταση βιολογικών υγρών (αρθρικό, πλευριτικό, ΕΝΥ), κοπράνων, ονύχων, δερματικών βλαβών.

  • Εξέταση ούρων με μικροσκόπηση αντιθέτου φάσεως (Phase Contrast) για διερεύνηση  προέλευσης ερυθρών αιμοσφαιρίων. 

 

Η εξειδικεύμένη εξέταση ούρων (κυτταροδιαγνωστική ούρων) με χρήση μικροσκόπησης αντίθετης φάσης (phase contrast) ενδείκνυται σε ασθενείς που εμφανίζουν μικροσκοπική αιματουρία. Η χρήση του μικροσκοπίου αντιθέτου φάσεως επιτρέπει την μελέτη της μορφολογίας των ερυθρών αιμοσφαιρίων παρέχοντας πληροφορίες για την αιτιολογία (σπειραματική ή μη σπειραματική) και την κατάλληλη παραιτέρω διερεύνηση. Παράλληλα εκτελείται ενδελεχής μελέτη του ιζήματος των ούρων για την αναζήτηση κυλίνδρων και κάθε άλλου έμμορφου στοιχείου καθώς και βιοχημική ανάλυση προσδιορίζοντας τον λόγο αλβουμίνης προς κρεατινίνης. Για την εξέταση χρειάζεται επικοινωνία με το εργαστήριο για να κλείσετε ραντεβού και να σας δοθούν οι οδηγίες συλλογής του δείγματος.

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΥΕΘΑ